اهم فعالیت ها
اهم فعالیت های واحد مشارکت های مردمی و مددکاری:
  • تشکیل کمیته بانوان خیر انجمن
  • مشارکت در تامین دارو و درمان بیماران نیازمند تحت پوشش انجمن
  • پیگیری و بررسی دریافت وجوه اهدایی اعضای مشارکت های مردمی انجمن
  • جمع آوری و جلب کمک های نقدی و غیـر نقـدی خیرین و نیک اندیشـان انجمـن
  • همكاری در پرداخت هزینه های دارو و درمان بیماران نیازمند در تعامل با مراکز خیریه
  • برگزاری مراسم مختلف در مناسبت های مختلف در راستای ایجاد و تقویت روحیه بیمـاران
  • تعامل با سازمان ها و دوایر بخش های مختلف دولتی و خصوصی در راستـای جلب مشـارکت
  • تعامل با سایر دستگاه ها و نهادهای خیریه در تامین دارو، درمان و سایر هزینه های بیماران نیازمند


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید