منابع هزینه انجمن
مشارکت های مردمی انجمن شامل عضویت ها و کمک های افراد غیر عضو است که صرف موارد زیر می شود:
 • تجهیز، توسعه و به سازی آسایشگاه
  تعویض پرده های آسایشگاه
  رنگ آمیزی و به سازی فضای آسایشگاه
  تجهیز اتاق های آسایشگاه به تلویزیون LCD
  تهیه و تامین یخچـال برای اتاق های آسایشگـاه
  تهیه لباس فرم متحدالشکل برای بیماران آسایشگاه

 • تجهیز و توسعه و به سازی مرکز
  رنگ آمیزی کلینیک پزشکان
  تهیه پرده های سلف سرویـس
  تهیه پرده هـای کلینیک پزشکان
  تهیه و تامین چاپگر و دستگاه کپی
  مشارکت در طرح توسعه فضای سبز
  تعویض پرده های بخش شیمی درمانی
  تهیه کاغذ دیـواری بخـش شیمی درمانی
  تامین بخشی از مواد غذایی آشپزخانه مرکز
  تهیه و تامین وسایل آشپزخانه شامل یخچال، ماشین ظرف شویی، ماشین لباس شویی و ملزومات مورد نیاز

 • مشارکت در حوزه درمان
  تامین دستگاه رگ یاب
  تامین دستگاه دیلی چک
  تامین مانیتورینگ علائم حیاتی
  مشارکت در تامین دستگاه ماموگرافی
  تامین سوزن های دستگـاه براکی تراپـی
  تامین سیستم کلاه سرد برای بخش شیمی درمانی (وسیله ای جهت پیشگیری از ریزش مو به دنبال شیمی درمانی)

 • بیمارستان انکولوژی ناظران
  تامین وجه ساخت و تجهیز بخش های بیمارستان
  تامین منابع مالی موزاییک فرش بیمارستان

 • زائرسرا
  تامین هزینه های مربوط به اجرای فوندانسیون توسط دو تن از خیرین

 • حمایت بیماران
  اعطای کمک های غیر نقدی به بیماران مبتلا و خانواده آنان
  مشارکت در تامین دارو و درمان بیماران نیازمند تحت پوشش انجمن
  اعطای کمک های مالی و غیر نقدی به بیماران مستقر در آسایشگاه انجمن...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید